Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Statistika për Listat e Fjalëve

Hide Navigation Pane

Statistika për Listat e Fjalëve

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Statistika për Listat e Fjalëve

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Shtyp butonin e statistikave në fund të listës së fjalëve,        

 

wordlist_stats_top        

 

dhe do të shfaqet diçka e tillë. Shumë shifra. Më tej në të djathtë, shifrat janë më të lehta për t'u kuptuar:        

 

wordlist_stats_bottom        

 

Me sa duket, ka gati dy herë më shumë fjalë me 3 shkronja se sa me 4 tek Shekspiri.