Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Hyrje

Hide Navigation Pane

Hyrje

This is the first topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Hyrje

This is the first topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Këto faqe shërbejnë për të të ndihmuar të nisësh punën. Pamjet e programit do të të udhëzojnë në secilën fazë.

 

Kjo është pamja kryesore e komandave të WordSmith Tools.

 

main_controller        

 

Ka tre butona për opsionet kryesore dhe, një seri komandash të tjera për të përshtatur parametrat e nevojshëm.

Concord krijon konkordanca, KeyWords gjen fjalët kyçe në tekste dhe, WordList gjeneron lista të fjalëve në një tekst ose në një seri tekstesh. Për të filluar shtyp një nga tre butonat kryesorë.