Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

përdorimi i një indeksi

Hide Navigation Pane

përdorimi i një indeksi

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

përdorimi i një indeksi

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Për të krijuar një listë fjalësh me fjalë dyshe apo treshe (n-grams) të tilla si

OF THE

IN THE END

ONCE UPON A TIME

etj duhet që në fillim të krijosh një index file. Në thelb, kjo mundëson njohjen e vendndodhjes së secilës fjalë më vete në korpus.

 

Shiko gjithashtu : making the multi-word unit wordlist