Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

krijimi i një liste shumëfjalëshe

Hide Navigation Pane

krijimi i një liste shumëfjalëshe

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

krijimi i një liste shumëfjalëshe

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

 

Procesi shpjegohet këtu dhe do të shikosh diçka të tillë.

 

clusters from an index

 

Shtyp Ctrl/F2 për ta ruajtur dhe, emërtimi i skedarit të sugjeruar do të jetë _index_3-5-word clusters. Mund të hapet më vonë si një listë fjalësh e thjeshtë.