Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Zgjidh gjuhën e duhur

Hide Navigation Pane

Zgjidh gjuhën e duhur

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Zgjidh gjuhën e duhur

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Shumica e shembujve në këtë udhëzues kanë të bëjnë me tekste në anglisht. Nëse do të përdorësh tekste në gjuhën kineze apo në ndonjë gjuhë tjetër, nevojitet të zgjidhësh atë gjuhë tek dritarja kryesore.

 

choosing_language

Nëse në listën drop-down

language_english

nuk përfshihet gjuha që të nevojitet për të përdorur, atëherë shtyp Edit Languages dhe zgjidh gjuhën që dëshironi:

 

finding_IGBO

dhe tërhiqe në të djathtë ose shtyp butonin në mes.

 

IGBO_chosen

Do të shikosh opsionin për ta zgjedhur atë gjuhë si "main language" (të cilën WordSmith do ta përdorë në vazhdim), ose si një gjuhë të gjendur.

 

language_options

Në këtë pamje të programit është zgjedhur anglishtja dhe janë bërë disa zgjedhje të përshtatshme për këtë gjuhë si për shembull, lejohen apostrofat brenda një fjale, vizat ndarëse që ndajnë forma si self-conscious në dy fjalë dhe që fonti i zgjedhur është Arial 10, etj.

 

Në fund ruaj zgjedhjet e bëra.

save_language_choices