Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Zgjedhja e teksteve

 

Hide Navigation Pane

Zgjedhja e teksteve

 

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Zgjedhja e teksteve

 

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Për të zgjedhur skedarët e teksteve, shtyp opsionin e menusë File | New në një nga butonat e opsioneve kryesore që dëshiron të përdorësh:

 

File_New_menu_option        

dhe do të të shfaqet një dritare me një buton i cili të kërkon të zgjedhësh tekstin apo tekstet.

         

choose_texts_button        

 

Kur të shtypësh Choose Texts, do të të shfaqet një dritare e tillë:

 

file_choose_window

 

Në të majtë është një hapësirë standarde për të kërkuar skedarin e tekstit, kurse në të djathtë një hapësirë për skedarët e zgjedhur.

Shtyp butonin browse (browse button) për të gjetur skedarin në të cilin ndodhen tekstet. Nevojiten skedarë tekstesh të thjeshta (.txt).

 

chosen_multiple_texts_1

 

Shtyp butonin me dy shigjeta të vogla, ose tërhiq disa nga skedarët e teksteve nga e majta në të djathtë. Duhet të të shfaqet një dritare e tillë:

 

chosen_multiple_texts_now        

 

Për momentin WordSmith tregon (në hapësirën e mësipërme) se 6 skedarë tekstesh janë ruajtur për Concord (shiko Concord menjëherë sipër Files selected).

 

Shtyp butonin jeshil file_choose_tick_button  ose mbyll dritaren.