Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Një konkordancë

 

Hide Navigation Pane

Një konkordancë

 

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Një konkordancë

 

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

 

Një konkordancë ka këtë pamje:        

 

 concordance_wherefore        

 

Ёshtë një konkordancë për të gjitha fjalët wherefore të hasura tek Romeo dhe Zhulieta. Ka vetëm 5 përdorime të wherefore.