Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Gjetja e burimit të tekstit

Hide Navigation Pane

Gjetja e burimit të tekstit

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Gjetja e burimit të tekstit

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Për të parë burimin e tekstit, kliko dy herë në reshtin e duhur. Këtu unë klikova në reshtin e nënvizuar që përmban wherefore art thou Romeo.

       

concordance_wherefore        

 

wherefore        

 

ose shtyp F8 dhe reshtët e shembujve do të zgjerohen:

 

wherefore grown        

 

ose tërhiq më poshtë reshtin për të cilin je i interesuar: vendos kursorin në fund të numrit në kolonën e majtë, dhe forma e tij do të ndryshojë:        

 

pulling_a_line        

 

dhe tërhiqe për poshtë.        

 

pulled_a_line        

 

Gjithashtu mund ta zgjerosh më tepër duke vendosur kursorin në të djathtë, menjëherë në të majtë të fjalës Set.