Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

kolokacionet dhe informacioni i ndërsjellët

Hide Navigation Pane

kolokacionet dhe informacioni i ndërsjellët

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

kolokacionet dhe informacioni i ndërsjellët

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Këtu janë kolokacionet e AGO të llogaritura nga pjesa e gjuhës së shkruar në BNC, dhe të renditura sipas shpeshtësisë përdoruese.

 

collocates_of_ago

 

Ka përafërsisht 17,000 përdorime të AGO, dhe YEARS është kolokacioni më i shpeshtë, i hasur rreth 9,000 herë afër AGO. Pra është e qartë se Years është një kolokacion i rendësishëm. Pothuajse të gjitha përdorimet janë në pozicionin L1 -- pra një fjalë në të majtë të ago.

Megjithatë, hasen më tepër raste të the sesa të long , apo të months, weeks, etj.: nevojitet që të mësojmë se në çfarë mase secila nga këto kolokacione të AGO është e lidhur me të. A janë A, THE, WAS etj. më të vërtetë të lidhura ngushtë me AGO?

 

Nëse zgjedhim tani Compute | Relationships në menu,

 

compute_mi_choice

 

dhe zgjedhim një listë fjalësh të përshtatshme për ta përdorur për krahasim:

 

choose_bnc_wordlist

 

atëherë do të përftojmë listën në vijim kur të shtypim kolonën Relation :

 

collocates_of_ago_sorted_by_mi

 

Njësitë në pjesën e sipërme të listës reflektojnë qartë prirjen e AGO për t'u përdorur së bashku me njësi të lidhura me periudha kohore dhe numra.