Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Listë Fjalësh

Hide Navigation Pane

Listë Fjalësh

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Listë Fjalësh

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Një listë fjalësh në WordSmith Tools ka këtë pamje:        

 

wherefore_in_wordlist        

 

Ajo paraqet se sa shpesh haset një fjalë në skedarët e teksteve, se cila është përqindja e dendurisë së saj në raport me fjalët e tjera në tekst dhe se në sa skedarë tekstesh gjendet secila fjalë.