Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Krijimi i Konkordancave në Tekst të Shënjuar (2)

 

Hide Navigation Pane

Krijimi i Konkordancave në Tekst të Shënjuar (2)

 

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Krijimi i Konkordancave në Tekst të Shënjuar (2)

 

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Tani do të krijojmë një konkordancë për një pjesë të ligjeratës. BNC përdor sisteme shënjimi të tilla si:        

 

<w PRP>at <w AT0>the <w AJ0>great <w NN2>houses        

 

kështu që çdo parafjalë shënjohet <w PRP> përpara vetes. Synimi kryesor është që të shikohen të gjitha parafjalët në një tekst të zgjedhur nga BNC. Në një skedar teksti të zgjedhur nga BNC, shtyp <w PRP>* si fjala që po kërkon (yllthi nevojitet pasi një fjalë vijon menjëherë pas shenjës së pjesës së ligjëratës) dhe më pas shtyp OK.        

 

WordSmith verifikon nëse kllapat janë karaktere teksti apo thjesht paraprijnë dhe ndjekin shenjat:        

 

tag_marker_confirmation        

 

Përgjigjja në këtë rast është Yes.        

 

concordance_w_prp_results        

 

Mund të dallosh parafjalët dhe shenjat e tyre (dhe jo shenja të tjera).