Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Listë me Fjalët Kyçe

Hide Navigation Pane

Listë me Fjalët Kyçe

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Listë me Fjalët Kyçe

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Një listë me fjalët kyçe në WordSmith Tools ka këtë pamje.        

 

romeo_kws        

 

Fjalët kyçe janë ato fjalë të cilat hasen shumë shpesh në krahasim me fjalët e tjera në korpus.

Pranë çdo fjale kyç gjenden shifra të ndryshme që tregojnë dendurinë përdoruese në tekst(e) dhe se si ajo krahasohet me shpeshtësinë e saj në korpusin e përdorur.

Në listën e më sipërme, e mbështetur në pjesën Romeo dhe Zhulieta në krahasim me të gjitha pjesët teatrale të Shekspirit, mund të vërehen shumë emra të karaktereve kryesorë, disa përemra si thou, si dhe disa fjalë temash si love dhe night.