Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Krijimi i një Liste të Fjalëve Kyçe

Hide Navigation Pane

Krijimi i një Liste të Fjalëve Kyçe

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Krijimi i një Liste të Fjalëve Kyçe

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Për të krijuar një listë të fjalëve kyçe, në fillim shtyp butonin KeyWords tek Controller.        

keywords_button        

Kur të shfaqet tabela KeyWords, zgjidh opsionin e menusë File, më pas New dhe do të shikosh këtë pamje.        

 

k_wizard_main_tab        

 

Duhet të zgjedhësh lista fjalësh të krijuara dhe të ruajtura nga WordSmith Tools.        

 

Skedarët e listave të fjalëve mund ti zgjedhësh duke shtypur këtë buton:        

 

 file_edit_with_browse_button        

Lista e fjalëve në korpusin e përdorur supozohet të jetë e madhe, kjo do të ndihmojë WordSmith të përpunojë të dhënat e pazakonta për fjalët në tekstet e zgjedhur.        

 

Një herë që ke zgjedhur një listë fjalësh sipër dhe një tjetër për referencë poshtë, shtyp Make a keyword list now. (Deri sa të kryesh këtë veprim, ky buton nuk do të jetë aktivizuar.)        

Më pas do të shikosh këtë pamje:        

         

romeo_kws