Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Shpërndarja e Fjalëve Kyçe

Hide Navigation Pane

Shpërndarja e Fjalëve Kyçe

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Shpërndarja e Fjalëve Kyçe

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Kjo është shpërndarja e fjalëve kyçe tek teksti i Romeo dhe Zhulietës, krahasuar me të gjitha pjesët e Shekspirit.        

 

romeo_kws_plot        

 

Mund të shikosh:        

secilën fjalë kyçe (KW)

një hartë e cila tregon se nga vjen secila fjalë.

 

Ana e majtë tregon fillimin e tekstit dhe e djathta fundin. Vë re se si LOVE, NURSE dhe TYBALT hasen befas në pjesë të caktuara të pjesës teatrale.