Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Krijimi i Konkordancave për Fjalë Kyçe të Përzgjedhura

 

Hide Navigation Pane

Krijimi i Konkordancave për Fjalë Kyçe të Përzgjedhura

 

Previous topic This is the last topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Krijimi i Konkordancave për Fjalë Kyçe të Përzgjedhura

 

Previous topic This is the last topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Një herë që ke një listë fjalësh kyçe në ekran, mund të duash të shikosh disa nga to në kontekstet e tyre.        

Zgjidh një fjalë (apo më shumë)        

 

concordance_from_kw        

dhe zgjidh Compute | Concordance. Këtu, është zgjedhur fjala misterioze THURSDAY.        

 

Do të shikosh diçka të tillë si (nëse tekstet origjinalë janë akoma atje ku ishin kur lista u krijua fillimisht):        

 

concordance_from_kw_results