Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Krijimi i Konkordancave për Fjalë të Përzgjedhura

 

Hide Navigation Pane

Krijimi i Konkordancave për Fjalë të Përzgjedhura

 

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Krijimi i Konkordancave për Fjalë të Përzgjedhura

 

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Një herë që ke një listë fjalësh në ekran mund të të nevojitet të shikosh disa nga fjalët në kontekstin e tyre.        

 

Veço një fjalë (ose më shumë)

         

concordance_from_wordlist        

 

dhe zgjidh Compute | Concordance.        

 

Do të shikosh diçka të tillë si (nëse tekstet origjinalë janë akoma atje ku ishin kur lista u krijua fillimisht):        

 

concordance_from_wordlist_results