Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Krijimi i Konkordancave në Tekst të Shënjuar (1)

Hide Navigation Pane

Krijimi i Konkordancave në Tekst të Shënjuar (1)

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Krijimi i Konkordancave në Tekst të Shënjuar (1)

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Në rastet kur teksti i përdorur është i shenjuar, WordSmith duhet që ta njohë atë dhe, ndoshta kjo është gjëja e parë që duhet bërë. Në këtë rast, tek faqja kryesore e programit, e quajtur Controller, zgjidh Advanced Settings

advanced settings button        

 

dhe më pas Tags.        

 

controller_tag_settings        

         

Nëse po përdor British National Corpus (world edition), zgjidhe tek Custom settings, ashtu siç tregohet më sipër.

Deri tani e kemi programuar Controller që të mos marrë parasysh që gjitha ato shenja që fillojnë dhe mbarojnë me kllapat (< >), të përkthejë disa referenca ekzistuese në simbole si % dhe ", dhe të heqë pjesën e parë të secilit tekst (deri tek </teiHeader>). Kaq mjafton sa për fillim.