Вовед
Избор на текстови
Јазични опции
Конкордирање
преглед
конкордирање
приказ на изворниот текст
колокати и заемни информации
конкордирање на означен текст (1)
конкордирање на означен текст (2)
Список со зборови
преглед
правење список со зборови
конкордирање на избрани зборови
лематизирање
статистички податоци за списокот со зборови
Единици со повеќе зборови
употреба на индекс
создавање список со зборови со низи од повеќе зборови
Клучни зборови
преглед
создавање список со клучни зборови
шема за клучните зборови
Конкордирање на избраните клучни зборови