Giới thiệu

Các trang này là để giúp bạn bắt đầu. Ảnh chụp màn hình sẽ dẫn bạn qua từng giai đoạn.

 

Đây là màn hình chính của Chương trình Điều khiển WordSmith.

 

main_controller        

 

Nó có ba nút bấm cho các Công cụ chính, và một loạt các tab để điều chỉnh các thiết đặt.

Chỉ mục tạo chỉ mục ngữ cảnh, Từ khoá tìm các từ khoá trong các văn bản, và Bảng từ tạo các danh sách các từ trong một văn bản hay trong một tập hợp các văn bản. Để bắt đầu, hãy nhấn một trong ba nút này.