مقدمه

این صفحات برای شروع به شما کمک می کنند.عکس ها تمام مراحل را نشان می دهند. .

 

این صفحه اصلیWordSmith Tools Controller می باشد .

 

main_controller        

 

سه کلید برای Tools اصلی دارد,و یک سری تب ها برای تنظیمات اصلی.

Concordمطابقت ایجاد می کند , KeyWords واژه های کلیدی را در متن پیدا می کند, و WordList لیست واژه ها را در یک متن یا یک سری متن ایجاد می کند. برای شروع,یکی از سه کلید زیر را فشار دهید .